Vedtægter for Thisted Frie Oplysningsforbund (TFO).
( efter tilpasningen i 2018 )
 
§ 1.
Foreningens navn er Thisted Frie Oplysningsforbund - forkortet TFO.
Foreningen har hjemsted i Thisted kommune.
  
§ 2.
Foreningen er tilsluttet Landsforbundet FORA.
 
§ 3.
TFO`s formål er - med udgangspunkt i folkeoplysende voksenundervisning, der bygger på fællesskab, - at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt og engageret i samfundslivet.
Det drejer sig om folkeoplysning inden for almene, økonomiske, politiske og kulturelle emner samt at arbejde for de idealer, FN står for dvs fred, tolerance, mellemfolkelig forståelse og internationalt samarbejde.
 
§ 4.
TFO`s formål søges opnået gennem:
   a. Folkeoplysende voksenundervisning f eks undervisning, studiekredse, foredrag og debatskabende aktiviteter. Voksenundervisningen er åben for enhver, der vil betale den af TFO fastsatte deltagerbetaling.
   b. Andre aktiviteter, der opfylder TFO`s formål f eks udvekslingsrejser, studierejser og andre kulturelle arrangementer.
Til opfyldelse af disse formål kan TFO søge samarbejde med andre foreninger, organisationer m fl.
 
§ 5.
Foreningen kan optage enkeltmedlemmer og kollektive medlemmer, der kan tilslutte sig TFO`s formål og som betaler det fastsatte kontingent.
 
§ 6 
Kollektive medlemmer(foreninger) udøver stemmeret med 1 stemme for hver 25 medlemmer i foreningen og betaler kontingent pr medlem på 1/25 af kontingentet
for et enkelt medlem.
 
§ 7.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære general-forsamling afholdes normalt i perioden 15. februar til 15. marts og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal ske skriftligt og med dagsorden inde-holdende mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
5. Valg af delegerende til landsmødet
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Fastsættelse af kontingent
8. Eventuelt
 
 
§ 8 stk 1.
Bestyrelsen varetager foreningens løbende forretninger og er ansvarlig overfor kommunen for anvendelsen af det modtagne tilskud. 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Der er henholdsvis  2 eller 3 medlemmer på valg. På generalforsamlingen vælges endvidere en suppleant. Hvis det er muligt søges valgt 2 bestyrelses- medlemmer, der repræsenterer henholdsvis foreningens lærere/foredragsholdere og deltagerne i foreningens aktiviteter.
Der er mulighed for at deltagere i foreningens aktiviteter ( der ikke er medlemmer af foreningen ) for 1 år ad gangen kan vælge et medlem til bestyrelsen, der i så fald består af 6 medlemmer.
Bestyrelsen vælger for 1 år ad gangen formand og næstformand.
Formanden ( ved forfald næstformanden) indkalder til bestyrelsesmøder. 3 medlemmer af bestyrelsen kan forlange afholdt bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer deltager i mødet. Beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Foreningens skoleleder kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
 
§ 8 stk 2.
For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.
 
 § 9.
Bestyrelsen ansætter en leder af den folkeoplysende voksenundervisning mm.
 
 § 10.
Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af 2 generalforsamlings-valgte revisorer. Revideret regnskab udsendes sammen med dagsorden til den ordinære generalforsamling.
 
§ 11.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske, når et flertal af bestyrelsen, mindst ¼ af foreningens medlemmer eller et af de kollektive medlemmer ønsker det.
Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter anmodningens fremsættelse. Indkaldelse sker på samme måde som ved ordinær generalforsamling. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.
 
 § 12.
Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller ved dennes forfald næstformanden.
Der er mulighed for at meddele fuldmagt til skoleleder og/eller andre.
 
 § 13.
Vedtægterne kan ændres med 2/3` flertal af de fremmødte medlemmer på general- forsamlingen, når ændringsforslagene er udsendt sammen med en rettidig udsendt dagsorden.
Vedtægterne skal i det væsentligste være i overensstemmelse med vedtægterne for FORA.
 
 § 14.
Nedlæggelse af foreningen kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling,
hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsorden, og hvor mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer for.
 
 § 15.
Ved nedlæggelse af foreningen overgår eventuelle aktiver til lokale formål indenfor folkeoplysningen i overensstemmelse med beslutning herom på opløsningsgeneral-forsamlingen.
 
§ 16.
Disse vedtægter er i det væsentligste i overensstemmelse med vedtægterne for FORA (tidligere NETOP – netværk for oplysning , igen tidligere Frit Oplysningsforbund ).
Disse vedtægter erstatter de hidtidige vedtægter. Således vedtaget på general- forsamlingen den 15. marts 2001.
Vedtægterne er tilpasset tilslutning til NETOP- netværk for oplysning (jfr. general-forsamling den 23/3 2004 ).
Ved generalforsamlingen 5/3 2018 er NETOP – Netværk for oplysning ændret til FORA på grund af landsforbundets navneskift
 
 

Persondatapolitik TFO – Thisted Frie Oplysningsforbund

Foreningens formål er at drive aftenskolevirksomhed og al persondata, som indsamles, sker i relation til dette formål.

Dataansvarlig i foreningen er skolelederen – pt Søren Odgaard. Skolelederen sikrer, at oplysningerne opbevares korrekt og kun deles med de relevante parter. Hvis oplysningerne indsamles af kursusholder/foredragsholder eller af medlemmer af bestyrelsen, gives oplysningerne videre til skolelederen, som opbevarer dem. Kursusholdere kan opbevare almindelige kontaktoplysninger på deltagerne mens kurset kører, så disse kan få besked ved fx aflysninger eller andre ændringer.

Hvilke oplysninger der indsamles, hvordan de gemmes, samt med hvilket formål de indsamles, fremgår af nedenstående skema. Den dataansvarlige sørger for, at skemaet ajourføres.

Hjemlen bag indsamlingen af oplysningerne er, at de er nødvendige for at kunne drive aftenskolevirksomhed.

 

Overblik over oplysninger vi indsamler og hvad vi gør ved dem

 

Skema til overblik over person oplysninger – TFO – Thisted Frie Oplysningsforbund

 

Spørgsmål 1:

Hvilke oplysninger indsamler vi i foreningen?

Hvilken type oplysning?

Spørgsmål 2:

Hvem handler oplysningen om?

Hvem er de i forhold til foreningen?

Spørgsmål 3:

Hvad bruger vi oplysningen til?

Spørgsmål 4:

Hvor kommer oplysningen fra?

       

A

Navn

Alm. person oplysning

Kursist

Registrering til hold

Personen selv

B

Adresse, e-mail, mobil telefonnr.

Alm. person oplysning

Kursist

Registrering til hold

Personen selv

C

Navn, Adresse, e-mail, telefonnummer, cpr/cvr-nummer

Alm. personoplysning

Underviser, kursusholder, foredragsholder

Lønbehandling (skat)

Personen selv

D

Navn, adresse, e-mail, telefonnummer

Alm. personoplysning

Underviser, kursusholder, foredragsholder

Kontakt vedr. planlægning og afholdelse af foredrag og kurser

Personen selv

E

’Beskæftigelse’ –

Studerende

Alm. person oplysning

Kursist

Beregning af pris for deltagelse

Personen selv

 

Forsat fra forgående side: Skema til overblik over person oplysninger

 

Spørgsmål 5:

Hvordan/hvorfra får vi denne slags oplysning?

Spørgsmål 6:

Hvordan eller hvor opbevarer vi denne slags oplysning?

Spørgsmål 7:

Hvem deler vi denne slags oplysning med?

Spørgsmål 8:

Hvor længe skal denne slags oplysning gemmes?

   

Eksempler:

 

A

Tilmelding hjemmeside

Tfoinfo.dk

Databehandler: Brandstate

5 år – bogføringsregel

B

Tilmelding e-mail eller ved tlf. henvendelse

Skolelederens computer – bag login

Kursusholderen, hvis vedkommende skal i kontakt med kursisten

OBS: Ved tilmelding til rejser og ture kan rejeoperatøren kræve oplysninger om deltagerne (fx navn, adresse, pasnummer etc.)

5 år – bogføringsregel

D

Kursusholderen meddeler selv sin adresse, e-mail, telefonnummer, cpr/cvr til den ansvarlige for afholdelse af kurset/foredraget eller direkte til skoleledere. Den ansvarlige giver oplysningerne videre til skolelederen.

Skolelederes computer – bag login

Skat

5 år – bogføringsregel